Bild: Östgötatrafiken

Bältesreglerna för bussar ses över

Många struntar i säkerhetsbältet när de åker buss. Nu ska reglerna ses över.

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett användningen av bälte i buss, passagerares inställning och vad som kan få fler att använda bälte när de åker buss. Utredningen är nu lämnad till regeringen.

Generellt hög

Bältesanvändningen i Sverige är generellt sett hög när det gäller personbil, taxi och tunga lastbilar. Men inte i fråga om bälte i buss. Här är det färre som använder bälte, och allra lägst är användningen bland de som åker korta sträckor i linjetrafik.

Se över reglerna

Nu vill Transportstyrelsen se över reglerna för att fler ska använda bälte i bussen.

– Vi kan se att en ökad bältesanvändning i bussar skulle bidra till färre allvarligt skadade vid en olycka. Därför vill vi att reglerna anpassas så att fler börjar använda bälte på buss, säger Omar Bagdadi, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Förslag för fler ska använda bältet i bussar

Transportstyrelsen kommer att utreda hur reglerna för bältesanvändning kan förändras för att bättre återspegla risken för allvarliga skador vid en olycka.
Upphandlande myndigheter bör titta på möjligheten att utforma avtalen med bussbranschen så att det tydligt prioriteras att alla passagerare ska ha sittplats, med bälte, på busslinjer där högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim eller högre.
Sverige ska stödja arbeten inom UNECE om aktiva bältespåminnare på klass III bussar och särskilda skyddsanordningar för barn under 3 år på bussar.
Bussbranschen bör ta hänsyn till den tid det tar för en passagerare att hinna stiga av bussen om denne sitter bältad när man bestämmer tidtabeller på linjer som kommer att trafikeras med klass II- eller klass III-bussar.
Bussbranschen uppmanas att arbeta med tillbud och incidentrapporteringssystem.

Källa: Transportstyrelsen