Temabild: Pixabay

Omhändertagna djur fortsatt dyra för polisen – men inte i Östergötland

Sedan i somras är det länsstyrelsen som ska bära kostnaderna för djur som omhändertas av myndigheterna. Polisen ansvarar numera bara tillfälligt för akutfall på kvällar, nätter och helger. På en del håll har övergången blivit en dyr affär för den lokala polisen. Men i Östergötland har allt gått enligt planerna.

Nationellt har polisens budget för djurärenden bantats med hela 37 miljoner sedan ansvaret för omhändertagna djur överläts till länsstyrelserna den första juni. Från och med nästa år kommer Polismyndigheten att få 58 miljoner mindre att röra sig med på årsbasis, för att omhänderta djur som far illa, överges eller vars ägare inte håller dem under tillräckligt god uppsikt.

Ska renodla polisarbetet

Den förändrade ansvarsfördelningen på djursidan är ett led i ett större arbete vars syfte är att renodla polisens verksamhet.

Precis som nu, har länsstyrelsen även tidigare haft det juridiska ansvaret för alla djuromhändertaganden i Sverige. Men fram till den första juni var det polisens sak att både effektuera besluten om dem och stå för samtliga veterinär- och inkvarteringskostnader som följde med.

Numera ska polisen bara rycka ut för att omhänderta djur utanför kontorstid, då länsstyrelserna hålls stängda. Och av de kostnader som följer med djurärendena ska polisen bara stå för den del som hinner uppkomma innan länsstyrelsens jurister fastställt polisens omhändertaganden.

”Nyordningen” sparar tid åt poliserna i fält, som slipper alla utryckningar som rör omhändertagna djur under kontorstid. Samtidigt ska Polismyndighetens kostnader för exempelvis veterinärvård och inkvartering av de omhändertagna djuren minskas drastiskt.

Snabba i ärenden med djur

För polisområde Östs del, i vilket Östergötland ingår, har övergången fungerat som det var tänkt. Sedan den första juni har polisen varit inblandad i tre östgötska omhändertaganden av djur som det tagit länsstyrelsen mellan en och åtta dagar att överta handläggnings- och kostnadsansvar för. I Sörmland och Jönköping, som också ingår i polisområde Öst, har ett respektive tre djurärenden krävt polisens medverkan. I Sörmland tog det två dagar för länsstyrelsen att ta över och i Jönköping behövde länsstyrelsen som lägst två och som högst tio dagar på sig.

Så ser det dock inte ut i alla län. På flera håll i landet är polisens kostnader för omhändertagna djur fortsatt höga. Detta eftersom vissa länsstyrelser ibland tar flera veckor på sig att träda in i polisens ställe.

– Det är olyckligt eftersom huvudsyftet med förändringen var att Polismyndigheten skulle få bättre förutsättningar att arbeta effektivt och med hög kvalitet i kärnverksamheten, det vill säga att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet, säger Mikael Åslund, verksamhetsansvarig för djurärenden hos Polismyndigheten.

Fakta om omhändertagna djur

Orsakerna till att djur omhändertas varierar. Det kan handla om allt från djur som övergetts, vanvårdas eller inte hålls under tillräckligt god uppsikt av sina ägare, till djur vars ägare hastigt blir intagna på sjukhus, avlider eller frihetsberövas.

Beroende på vilken myndighet som genomför omhändertagandet på plats, åligger det enligt lag länsstyrelsen eller polisen att stå för alla kostnader som rör det omhändertagna djuret – från transportkostnader, till veterinärvårdskostnader och kostnader för lämplig inkvartering.

Om det omhändertagna djuret i ett senare skede återlämnas till sin ägare får denne i efterskott betala vad det kostat staten att ta hand om djuret. Säljs det omhändertagna djuret ska betalningen för djuret användas för att täcka de kostnader som uppstått i samband med omhändertagandet.